ORGANIZACJA ZAJĘĆ STACJONARNYCH W SZKOLE

Aneks nr 4 opracowany na podstawie:

Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z dnia 17.05.2021r.

Organizacja zajęć w szkole

Ogólne zasady:

Dystans               – minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.

Dezynfekcja        – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja     środkiem dezynfekującym.

Higiena              – częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu,  unikanie dotykania oczu, nosa, ust.         

Maseczka         – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy  grupami.

Wietrzenie      – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Z dniem 17.05.2021 zostaje dopisany punkt:

XII. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE OD 17.05.2021r.

1.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg    oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo.

2.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów/rodziców bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3.Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się dozownik z płynem dezynfekującym oraz instrukcja użycia tego środka. Wchodzący do budynku zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

4.Obowiązuje bezwzględny nakaz zachowania dystansu społecznego. W  miejscach wspólnie użytkowanych na korytarzach w szatni  oraz  podczas zajęć lekcyjnych czy  w świetlicy  szkolnej w przypadku braku możliwości zachowania  dystansu obowiązuje osłona usta i nosa.

5.Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do budynku szkoły.

6. Rodzice/opiekunowie dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Skip to content