DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Strona Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Mikołaja Reja w Radomiu

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Mikołaja Reja w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Mikołaja Reja w Radomiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-02-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-08
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada zespół: 

Marzena Białczak – przewodnicząca; E-mail: marzena.bialczak@psp22.radom.pl; Telefon: 509158089

Justyna Warchoł – członek; E-mail: justyna.warchol@psp22.radom.pl

Monika Łuczak – członek; E-mail: monika.luczak@psp22.radom.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Mikołaja Reja w Radomiu
 • Adres: Krucza 2/10, 26-600 Radom
 • E-mail: sekretariat@psp22.radom.pl
 • Telefon: 48 331 03 57

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia: główne od strony ulicy Kruczej oraz wejście boczne od strony ulicy Glinianej.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. 

Przed drzwiami do wejścia od strony Glinianej jest schodek. Nie ma pochylni dla wózków. Obok drzwi, na ścianie zamontowany jest domofon. Korzystając z tego wejścia osoba na wózku ma dostęp tylko do bloku sportowego. 

2. Przed budynkiem znajduje się 7 miejsc parkingowych.

3. Nad oboma wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

4. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

5. W budynku nie ma windy.

6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (barierki).

7. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

10. W Szkole nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Skip to content