Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Sporządzony w oparciu o art. 53 ustawy o systemie oświaty z dn.07.09.1991r. (Dz.U.96.67.329 z późn. zm.). 

Rozdział 1

 1. Rada Rodziców szkoły jest organem działającym na terenie szkoły.
 2.  Rada Rodziców powołana jest do reprezentowania ogółu rodziców, szkoły oraz podejmowania działań zmierzających do doskonalenia działalności statutowej szkoły, występowania do innych organów szkoły i władz oświatowych sprawujących nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
  3. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest klas (oddziałów) w szkole.
  4. Kadencja Rady Rodziców trwa rok.
  5. Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, Statutu Szkoły i niniejszego regulaminu.

Rozdział 2

Szczegółowe cele działalności Rady Rodziców:
1. Wspólne ze szkołą oddziaływanie na dzieci i młodzież w procesie nauczania, wychowania i opieki.
2. Zaznajomienie rodziców z programem kształcenia, wychowania, opieki i organizacją nauczania.
3. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.
4. Pobudzanie rodziców do czynnego udziału w realizacji celów i zadań szkoły.
5. Tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szkoły

Rozdział 3

Rada Rodziców realizuje powyższe cele poprzez następujące formy działalności:
1. Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły.
2. Wnioskowanie we wszystkich sprawach szkoły.
3. Opiniowanie i uzgadnianie programu wychowawczego szkoły, programu profilaktycznego, dokumentów i zdarzeń związanych z funkcjonowaniem szkoły – projektu finansowego szkoły oraz pracujących w niej nauczycieli.
4. Organizowanie przedsięwzięć mających na celu podniesienie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku.
5. Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym na terenie szkoły.
6. Organizowanie samodzielnie lub ze szkołą i innymi instytucjami przedsięwzięć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz dydaktycznym.
7. Organizowanie na rzecz szkoły działalności dochodowej.

Rozdział 4

Zasady wyboru do Rady Rodziców szkoły:
1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdej klasy.
2. Rodzice uczniów danej klasy zgromadzeni na zebraniu wybierają spośród siebie Radę Klasową Rodziców (tzw. trójkę klasową).
3. Rada Klasowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Klasowej decydują rodzice danej klasy.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danej klasy. Jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
5. Wybory Rad Klasowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do Komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Klasowej.
6. Wybory Rad Klasowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
7. Każda Rada Klasowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.
8. Jeśli walne zebranie rodziców ma zastrzeżenia do działalności Rady Rodziców sprawa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia przez specjalną komisję powołaną spośród rodziców nie będących członkami Rady, która po upływie najdalej 2 tygodni przedstawia wnioski dotyczące zasadności zastrzeżeń, a rodzice decydują o dalszym trybie postępowania.
9. W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział Dyrektor lub inny powołany przez niego członek Rady Pedagogicznej.
10. Na posiedzenie Rady mogą być zaproszone w roli obserwatorów lub doradców inne osoby, których obecność ma istotny wpływ na właściwość podejmowanych decyzji.
11. Zebrania Rady Rodziców odbywają się co najmniej raz w roku.

Rozdział 5
Organy Rady Rodziców – sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji:
1. Najwyższą władzą Rady jest ogólne zebranie członków Rad Klasowych.
2. Na pierwszym zebraniu Rada Rodziców wyłania ze swego składu 6 – osobowe Prezydium.
3. Prezydium Rady dokonuje spośród członków Rady wyboru:

  Przewodniczącego.

  Zastępcy.

  Sekretarza.
4. Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:

  Dostosowanie do potrzeb szkoły zadań określonych w §1 i 2.

  Opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny.

  Dokonywanie podziału zadań i obowiązków pomiędzy członkami Prezydium.

  Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium.

  Kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą Rady Rodziców.

  W głosowaniu przy równej ilości głosów decyduje Przewodniczący.

  Przekazywanie opinii Rady Rodziców do Dyrektora Szkoły.

  Reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.
5. Do zadań sekretarza należy:

  Opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców oraz kierowanie jego realizacją.

  Organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców i Prezydium.

  Prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.
6. Stanowisko skarbnika powierza się osobie spoza Rady.
Do zadań skarbnika należy: prowadzenie całokształtu działalności finansowo – gospodarczej Rady Rodziców, a w szczególności wypełnianie obowiązków określonych w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości Rady Rodziców. Osoba, której powierzono prowadzenie kasy podręcznej Rady składa oświadczenie następującej treści:
,,Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę materialną odpowiedzialność za powierzone mi pieniądze i inne wartości. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia operacji kasowych i ponoszę odpowiedzialność za ich naruszenie.”
7. Do zadań Prezydium Rady Rodziców należy bieżące kierowanie całokształtem prac w okresie między zebraniami Rady Rodziców, a w szczególności:

  Koordynowanie działalności Rad Klasowych Rodziców.

  Zatwierdzanie harmonogramu realizacji planu pracy Rady.

  Podejmowanie decyzji dotyczących działalności finansowo- gospodarczej.

  Odbywanie zebrań, zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek Dyrektora Szkoły, w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.

  Podejmowanie innych ważnych decyzji w okresie między zebraniami Rady Rodziców.

  Składanie okresowych sprawozdań ze swej działalności przed Radą Rodziców.

Rozdział 6
Tryb podejmowania uchwał:
1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
2. Uchwały podejmowane są na zebraniu Rady poprzez głosowanie tajne lub jawne, według uznania Rady, w obecności co najmniej połowy członków zwykłą większością głosów.
3. Dyrektor Szkoły ma prawo zawieszać uchwały Rady w przypadku, kiedy są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub dobrem dzieci.
4. W wypadku zawieszenia uchwały Rady powinna być ona przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Radę lub wyodrębnioną przez niego komisję lub do organu nadzorującego szkołę.

Rozdział 7

 1. Rada rozporządza środkami finansowymi pochodzącymi z następujących źródeł :
  a) składki rodziców uchwalone w określonej wysokości rocznej przez zebranie Rady Rodziców,
  b) dobrowolne składki rodziców wpłacane przez cały rok w dowolnej wysokości,
  c) dotacje od osób prywatnych i instytucji spoza Rady,
  d) wpływy z działalności dochodowej, którą prowadzi Rada w oparciu o odrębne przepisy,
  e) wszystkie operacje finansowe muszą być dokonywane w oparciu o dokumentację.
  2. Środki finansowe zgromadzone przez Radę mogą być wydatkowane na działalność określoną w §1 i 2.
  3. Decyzję o finansowaniu określonych przedsięwzięć podejmuje Prezydium Rady Rodziców.
  4. Rozchodowane środki muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami (kwitariuszami, rachunkami itp.) podpisanymi przez Przewodniczącego lub Zastępcę.
  5. Środki uzyskane ze składek mogą być wyłącznie wykorzystane dla finansowania bezpośredniej pomocy na rzecz dzieci, dofinansowanie wycieczek, zakup pomocy dydaktycznych, zakup nagród dla uczniów.
  6. Środki uzyskane w pozostałych formach działalności mogą być wykorzystane na wszystkie cele związane ze wspieraniem działalności szkoły określone w Statucie Szkoły.
  7. Dla usprawnienia działalności finansowej Rady, można wprowadzić funkcję księgowego Rady oraz opłacać go ze środków Rady.
  8. Zarząd Rady Rodziców zawiera umowę i ustala płacę księgowego. Opracowuje zakres czynności i odpowiedzialności księgowego.
  9. Zarząd zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
  10. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.
 2. Rozdział 8
 1. Dla umożliwienia systematycznej działalności finansowej Prezydium jego działalność kontroluje Komisja Rewizyjna powoływana przez Radę Rodziców.
  2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą:

  przewodniczący

  2 członków
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w zebraniach Prezydium Rady Rodziców.
4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

  dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

  dokonywanie raz w roku kontroli zgodności pracy Rady z regulaminem i Statutem Szkoły,

  dokonywanie dodatkowych kontroli działalności Rady Rodziców na żądanie Dyrektora Szkoły, Rady Rodziców lub administracji szkolnej sprawującej nadzór nad szkołą,

  składanie Radzie Rodziców rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe:
1. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie.
2. Rada Rodziców używa pieczęci z napisem: Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 22 w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Krucza 2/10
3. Nadzór i kontrolę nad działalnością Prezydium Rady Rodziców sprawuje Rada Rodziców.
4. Zmiany w powyższym Regulaminie wymagają formy pisemnej i mogą następować na wniosek rodziców i być zatwierdzone przez Radę Rodziców bądź Prezydium Rady Rodziców.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Skip to content