Misja szkoły

Zgodnie z misją szkoły, Publiczna Szkoła Podstawowa z O I nr 22 uznaje za swoje przesłanie: 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawiał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich

Jan Paweł II

 1. Wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne we współczesnym świecie
 2. Kształtować uczniów dbających o wartości moralne
 3. Wspomagać rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczo-opiekuńczej
 4. Stwarzać możliwości rozwijania swoich zainteresowań i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu
 5. Kształtować świadomość przynależności regionalnej i narodowej
 6. Rozwijać postawę „współczesnego Europejczyka”
 7. Pogłębiać współpracę   nauczycieli, rodziców        i           uczniów        w         procesie wychowawczym
 8. Tworzyć obszary współpracy szkoły z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi przy realizacji zadań wychowawczo- profilaktycznych.
 9. Przeciwdziałać pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtować postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troszczyć się o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

           10.Pomagać we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym,                 psychicznym i społecznym, zapewnić pomoc psychologiczną i pedagogiczną                 uczniom.     

    Uczeń kończący Publiczną Szkołę Podstawową nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, posiada następujące cechy: 

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • szanuje siebie i innych, ü jest odpowiedzialny,
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 • jest tolerancyjny,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
 • jest ambitny,
 • jest kreatywny,
 • jest odważny,
 • jest samodzielny,
 • posiada wiedzę na       temat współczesnych        zagrożeń       społecznych             i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych, 
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, ü jest odporny na niepowodzenia,
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,
 • ma potrzebę uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym Polski i Europy.
Skip to content