Zaproszenie członków Rady Rodziców na konferencję!

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Prezes Fundacji „Rodzice Szkole” zapraszają Rady Rodziców szkół województwa mazowieckiego do udziału w konferencji, która odbędzie się 6 listopada 2018 r. (wtorek) w godzinach 9.30 – 15.45 w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3.

Program:

Program II Mazowieckiej  Regionalnej  Konferencji Rad Rodziców –  06.11.2018r.

(Rady Rodziców – ważni uczestnicy życia szkół)

9.00-10.00:  Rejestracja uczestników

10.00-10.10:  Otwarcie Konferencji:  Mazowiecki Kurator Oświaty

10.10-10.20:  Wystąpienia Gości Honorowych

10.20-11.00:  Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie  oświaty, w świetle

obowiązujących regulacji prawnych:  Wojciech Starzyński, Prezes  

                      Zarządu Fundacji „Rodzice  Szkole”

11.00-11.40:  Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców w budowaniu

współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego oraz tworzeni                        realizacji  programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:                                    Mirosława Grzemba-Wojciechowska, Pełnomocnik Fundacji                                     „Rodzice Szkole”

                  

11.40-12.00:  Egzamin ósmoklasisty – co warto wiedzieć?:  Przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

12.00-12.30:  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020:  Przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty

12.30-13.00:  Przerwa kawowa / konferencja prasowa/

13.00-14.00:  Gospodarka finansowa rad rodziców:

– jak założyć i prowadzić rachunek bankowy rady rodziców?

– jak przygotować preliminarz budżetowy rady rodziców?

– jak pozyskiwać dodatkowe środki na działalność rad rodziców (festyny

szkolne, loterie fantowe, konkursy, darczyńcy zewnętrzni)?

– jak prowadzić dokumentację finansową  rad rodziców?

– jakie zapisy dotyczące gospodarki finansowej rad rodziców powinny

się znaleźć w Regulaminie rady rodziców? :

              Krzysztof Zuba, Pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole”

 

14.00-14.45:  Dyskusja, Pytania i odpowiedzi

14.45-15.00:  Podsumowanie i zakończenie Konferencji:  Mazowiecki Kurator Oświaty, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Uwaga:

Po wystąpieniu każdego z prelegentów organizatorzy przewidują 10 minut na pytania i odpowiedzi.

 

Skip to content